Πιλοτική δράση για την υποστήριξη Νέων για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Ενίσχυση επιχειρηματιών με την άμεση χρηματοδότηση για ίδρυση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ). Περιλαμβάνει: Πληροφόρηση, αρχική συμβουλευτική, coaching, mentoring στους υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηματίες. Εκπαίδευση στην Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, καθώς και κατάρτιση, αν είναι αναγκαίο, στο αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης. Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου. Παρέχει για το διάστημα ενός έτους: Συμβουλευτική και διοικητική υποστήριξη λειτουργίας. Υπηρεσίες θερμοκοιτίδας (έδρα, γραμματεία, λογιστήριο, νομική υποστήριξη κλπ.). Υπηρεσίες δικτύωσης και δημοσιότητας ΚοινΣΕπ-πελατών. Υπηρεσίες κατάρτισης μελών και εργαζομένων.

Αφορά σε ενίσχυση επιχειρηματιών με την άμεση χρηματοδότηση για ίδρυση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (ΚοινΣΕπ) βάσει του Ν.4019/2011, όπως αυτός ισχύει και με την παράλληλη δημιουργία μηχανισμών υποστήριξης κάθε φάσης λειτουργίας των ΚοινΣΕπ. Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 7.500.000€ και υπάγεται στα πλαίσια του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013

ΣΤΟΧΟΣ:

Η προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας ως εργαλεία αναχαίτισης της ανεργίας και προώθησης της κοινωνικής συνοχής. Η ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής επιχειρηματικότητας συνεισφέρει στη διατήρηση των θέσεων εργασίας, ενισχύει την σταθερότητα της επιχειρηματικότητας μέσα από την διαφοροποίηση και την ποικιλότητα των επιχειρηματικών μορφών, προωθεί την κοινωνική συνοχή και ενισχύει την εμπιστοσύνη και την αλληλεγγύη, παράγοντες που είναι απαραίτητοι για την οικονομική ανάκαμψη.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ:

1. Πληροφόρηση, αρχική συμβουλευτική, coaching, mentoring στους υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηματίες.
2. Εκπαίδευση στην Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα, καθώς και κατάρτιση, αν είναι αναγκαίο, στο αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης.
3. Εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου.

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

500 άνεργοι ηλικίας 18 έως 29 ετών, οι οποίοι θα απασχολούνται ως εργαζόμενοι σε ΚοινΣΕπ

ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-ΔΑΠΑΝΕΣ

Για το διάστημα ενός έτους:
• Συμβουλευτική και διοικητική υποστήριξη λειτουργίας.
• Υπηρεσίες θερμοκοιτίδας (έδρα, γραμματεία, λογιστήριο, νομική υποστήριξη κλπ.).
• Υπηρεσίες δικτύωσης και δημοσιότητας ΚοινΣΕπ-πελατών.
• Υπηρεσίες κατάρτισης μελών και εργαζομένων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η δράση αναμένεται να προκηρυχθεί το Α Τρίμηνο του 2013.