Εγγυήσεις ΕΤΕΑΝ - Έκδοση Εγγυητικών Επιστολών

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τις υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές, Επιχειρήσεις στην έκδοση εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες το ύψος των οποίων, μπορεί να κυμαίνεται από τις 10.000 έως και τις 150.000 ευρώ ανά επιχείρηση. `

Το πρόγραμμα «Εγγύηση της ΕΤΕΑΝ ΑΕ για την έκδοση Εγγυητικών Επιστολών εκ μέρους των Τραπεζών υπέρ των Μεσαίων, Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης του νέου προγράμματος, εγγυάται την έκδοση εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες, υπέρ των Μεσαίων, Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.

ΣΤΟΧΟΙ:

1. Ενίσχυση των επιχειρήσεων, μέσω της χρήσης εγγυητικών επιστολών έκδοσης τραπεζών που απευθύνονται στους προμηθευτές τους, προκειμένου να εξασφαλίζουν μια μόνιμη ροή αγαθών και υπηρεσιών από αυτούς, χωρίς τη χρήση κεφαλαίων.
2. Στήριξη της οικονομίας χωρίς να απαιτείται η χρήση κεφαλαίων, απελευθερώνοντας με αυτόν τον τρόπο ρευστότητα για την προώθησή της σε λοιπούς χρηματοδοτικούς σκοπούς.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τις υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές, Επιχειρήσεις.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 45 εκ. ευρώ εγγυήσεις, καλύπτοντας Εγγυητικές Επιστολές συνολικού ύψους 90 εκ. ευρώ, ενώ το ποσοστό της προσφερόμενης από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ εγγύησης ανέρχεται σε 50% ενώ καταβάλλεται και προμήθεια που ανέρχεται σε 0,5% ετησίως επί του ύψους του χαρτοφυλακίου εγγυητικών επιστολών. Tο ύψος των χορηγούμενων εγγυητικών επιστολών, μπορεί να κυμαίνεται από τις 10.000 έως και τις 150.000 ευρώ ανά επιχείρηση.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ:

• Eurobank
• Εμπορική Τράπεζα
• Ελληνική Τράπεζα
• Εθνική Τράπεζα
• Παγκρήτια Τράπεζα
• Συνεταιριστική Τράπεζα Δυτικής Μακεδονίας
• Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας
• Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου

ΔΡΑΣΕΙΣ:

• ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ: Σε περίπτωση συναλλαγής με τους προμηθευτές μιας Πολύ μικρής ή μικρομεσαίας επιχείρησης μπορεί να αιτηθεί την έκδοση εγγυητικής επιστολής, με την εγγύηση του 50% από το ΕΤΕΑΝ.
• ΑΙΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ: Σε περίπτωση που μια μικρομεσαία επιχείρηση έχει ενταχθεί σε επιδοτούμενο πρόγραμμα και χρειάζεται εγγυητική επιστολή για την εκταμίευση προκαταβολής της επιδότησης.
Eπιλέξιμες θεωρούνται οι εγγυητικές επιστολές, που αφορούν τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς, καλής εκτέλεσης σύμβασης, εγγυητικές επιστολές προκαταβολής, παρακρατήσεων, καλής πληρωμής κ.λπ. Επίσης, επιλέξιμες είναι και οι εγγυητικές επιστολές λήψης προκαταβολών κρατικών ενισχύσεων υπέρ των επιχειρήσεων που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα κρατικών ενισχύσεων και οι οποίες εγγυητικές επιστολές απευθύνονται στους κρατικούς φορείς διαχείρισης και υλοποίησης των προγραμμάτων ενίσχυσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:

Η διάρκεια της εγγύησης του χαρτοφυλακίου εγγυητικών επιστολών είναι 720 ημέρες, αρχής γενομένης από την ενεργοποίηση της εγγύησης, η οποία συμπίπτει με την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης εγγυητικής επιστολής και την είσπραξη της προμήθειας εγγύησης σε λογαριασμό του ΕΤΕΑΝ που τηρείται στην κάθε Συνεργαζόμενη Τράπεζα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ:

Η διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος ορίζεται έως τις 31/12/2013 μέχρι εξάντλησεως του προϋπολογισμού.