Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων (Β’ κύκλος)

Το πρόγραμμα θα ενισχύσει επιχειρηματικές πρωτοβουλίες νέων με έμφαση σε αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση καινοτομικών ιδεών και περιβαλλοντικά φιλικών παραγωγικών διαδικασιών. Ωφελούνται 1600 άνεργοι νέοι από 18 έως 35 ετών που επιθυμούν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα ειδικά μητρώα του ΟΑΕΔ.

Στόχος :

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών νέων με έμφαση σε αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση καινοτομικών ιδεών και περιβαλλοντικά φιλικών παραγωγικών διαδικασιών.

Το πρόγραμμα εστιάζει κυρίως σε τομείς της οικονομίας που δύνανται να στρέψουν την ελληνική επιχειρηματικότητα προς την ουσιαστική εξωστρεφή ανάπτυξη

Ωφελούμενοι θα είναι:

Άνεργοι νέοι από 18 έως 35 ετών που επιθυμούν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα ειδικά μητρώα του ΟΑΕΔ.

Περιλαμβάνει:
Επιχορήγηση ανέργων για την ίδρυση νέας επιχείρησης

Παρέχει:
• Κλιμακούμενη επιχορήγηση προϋπολογισμού από 20.000€ έως 150.000€.
• Ποσοστά χρηματοδότησης της τάξης του 40 - 60%, ανάλογα με την περιφέρεια.
• Πριμοδότηση βαθμολογίας στις περιπτώσεις ανέργων με τέκνα, ΑμEΑ, δημιουργίας νέως θέσεων εργασίας, συμμετοχής σε clusters, θερμοκοιτίδες ή άλλες συνεργατικές προτάσεις.
• Κάλυψη λειτουργικών εξόδων της επιχείρησης για το πρώτο έτος λειτουργίας της, δαπάνες για ενέργειες συμβουλευτικής (mentoring), καθώς και για την κάλυψη μίας νέας θέσης εργασίας.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ:

Η δράση αναμένεται να προκηρυχθεί το Α Τρίμηνο του 2013.