Πρόγραμμα ICT4GROWTH του ΕΣΠΑ

Αναφέρεται σε Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης – παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Δικαιούχοι είναι Μεμονωμένες υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα. Ο ελάχιστος συνολικός προϋπολογισμός ανά επιχειρηματικό σχέδιο που θα κατατεθεί στο ICT4GROWTH είναι 300.000 ευρώ (δημόσια χρηματοδότηση και ίδια συμμετοχή) και η καταληκτική ημ/νια Υποβολής Αιτήσεων η 15/3/2013

Το πρόγραμμα «ICT4GROWTH» του ΕΣΠΑ 2007 – 2013, συνολικού προϋπολογισμού 120 εκατ. ευρώ, για επιχειρήσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Το επιδοτούμενο πρόγραμμα ICT4GROWTH «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων ανάπτυξης – παροχής καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας» αποτελεί μία από τις σημαντικότερες δράσεις κρατικής επιχορήγησης, καθώς στοχεύει σε τεχνολογικούς κλάδους, που εντάσσονται στους στρατηγικούς αναπτυξιακούς στόχους. Σκοπός του προγράμματος είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εμπορική διάθεση καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, που αφορούν ή βασίζονται σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Η χρηματοδότηση των προτάσεων που θα ενταχθούν στη Δράση μπορεί να καλύπτει δύο διακριτές και πλήρως διαχωριζόμενες ως προς το αντικείμενό τους Φάσεις των επενδυτικών σχεδίων:

Φάση Α: Υποστήριξη της Έρευνας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης των νέων προϊόντων/υπηρεσιών (R&D stage)
Φάση Β: Υποστήριξη της εμπορικής διάθεσης των νέων προϊόντων/υπηρεσιών (commercialization stage)

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια μπορούν είτε να καλύπτουν και τις δύο παραπάνω Φάσεις είτε να αφορούν αποκλειστικά στη Φάση Β. Δεν επιτρέπεται υποβολή πρότασης που αφορά μόνο στη Φάση Α.

Γενικές αρχές της δράσης ICT4GROWTH του ΕΣΠΑ είναι:
• Έμφαση στη δημιουργία νέας επιχειρηματικότητας αλλά και μεγάλων επενδύσεων
• Έμφαση στην οικονομία της γνώσης
• Κάλυψη πολλαπλών αναγκών
• Ενίσχυση ψηφιακής επιχειρηματικότητας – δημιουργία ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος
• Στήριξη επιχειρηματικότητας στα πρώτα στάδιά της
• Ενθάρρυνση υλοποίησης καινοτόμων ιδεών με επιχειρηματικό ρίσκο, αλλά και με μεγάλη εξωστρέφεια
• Έμφαση στη δυνατότητα εμπορικής αξιοποίησης
• Στήριξη μεγαλύτερων σχεδίων με ευρύτερο αντίκτυπο στην αγορά εργασίας
• Αξιοποίηση νέου υψηλής ποιότητας ανθρώπινου δυναμικού
• Η έμφαση στη δυνατότητα «εξαγωγής» των λύσεων σε αγορές εκτός Ελλάδας

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Μεμονωμένες υφιστάμενες, νεοϊδρυθείσες και υπό σύσταση επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου ή συμπράξεις αυτών, ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα.

Ο ελάχιστος συνολικός προϋπολογισμός ανά επιχειρηματικό σχέδιο που θα κατατεθεί στο ICT4GROWTH είναι 300.000 ευρώ (δημόσια χρηματοδότηση και ίδια συμμετοχή). Οι επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν θα διακρίνονται σε 2 κατηγορίες, ανάλογα με το ύψος τους:

• Κατηγορία Ι: από 300.000 ευρώ έως 5.000.000 ευρώ
• Κατηγορία ΙΙ: από 5.000.000 ευρώ έως 20.000.000 ευρώ

Οι παραπάνω επενδύσεις θα στοχεύουν κυρίως:
• Στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ
• Στην ουσιαστική ενδυνάμωση του κλάδου υπηρεσιών ΤΠΕ της ελληνικής οικονομίας (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας)
• Στη δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών και περιεχομένου προστιθέμενης αξίας που δύναται να έχουν εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα

Σε κάθε περίπτωση, το παραγόμενο αποτέλεσμα της επένδυσης (προϊόν ή υπηρεσία) θα πρέπει να: 1. είναι ώριμο τεχνολογικά και πλήρως λειτουργικό σε σχέση με το σκοπό για τον οποίο προορίζεται, 2. αξιοποιεί τεχνολογίες αιχμής, 3. χαρακτηρίζεται από καινοτομία αναφορικά με τις αξιοποιούμενες τεχνολογίες, τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών ή το συνολικότερο επιχειρηματικό μοντέλο διάθεσης 4. απευθύνεται σε σαφώς ορισμένη αγορά-στόχο και να καλύπτει διαπιστωμένες και πραγματικές ανάγκες της αγοράς αυτής 5. είναι ανταγωνιστικό σε σύγκριση με αντίστοιχα προϊόντα ή υπηρεσίες που τυχόν διατίθενται στο εξωτερικό (στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ήδη ανταγωνιστική αγορά).

Ενδεικτικές θεματικές ενότητες των σχεδίων που θα προταθούν προς χρηματοδότηση από το ICT4GROWTH του ΕΣΠΑ είναι οι εξής:
• Ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη
• Γεωργία, Αλιεία και Τρόφιμα
• Τουρισμός, Πολιτισμός και Ψυχαγωγία
• Υγεία και Πρόνοια
• Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες
• Μεταφορές
• Νέα παγκόσμια αγορά του Internet

Οι υπηρεσίες που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο της δράσης ICT4GROWTH θα πρέπει να αξιοποιούν νέες τεχνολογίες αιχμής, διαφορετικά μέσα και κατά το δυνατόν περισσότερους τρόπους διάθεσης, όπως:
• Virtualization (Servers, Storage, Networks, Apps, Desktops)
• Cloud Computing
• Energy Efficiency & Monitoring (IT efficiency & reuse, Reduce of energy consumption)
• Unified Communications (Technology issues (Mobile platforms / Integration of corporate and social media streams), Organizational issues
• Big Data (Unstructured Data, Duplication of Data, Storage – thin provisioning, Security, Backup – Storage Resource Management, Compression etc.)
• Grid Technology
• Web 2.0
• Internet of Things
• Open platforms & Open Source software and applications
• Social Networks and business
• Media / digital marketing
• Mobile services – smart devices and applications evolution
• Location based services / GIS

ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ:

«ΝΕΑ ΗΜ/ΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 15/3/2013»

1 60%, 50% και 40% αν πρόκειται για συμπράξεις μικρών μεσαίων ή μεγάλων επιχειρήσεων αντίστοιχα
2 Αναφέρεται στην Αττική. Για Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Δυτ. Μακεδονία, Κεντρ. Μακεδονία, ισχύει 50%. Για Αν. Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Δυτ. Ελλάδα, ισχύει 60% και για Στ. Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο 35%
3 Αναφέρεται στην Αττική. Για Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Δυτ. Μακεδονία, Κεντρ. Μακεδονία, ισχύει 40%. Για Αν. Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Δυτ. Ελλάδα, 50% και για Στ. Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο, 25%
4 Αναφέρεται στην Αττική. Για Θεσσαλία, Ιόνια Νησιά, Κρήτη, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Δυτ. Μακεδονία, Κεντρ. Μακεδονία, 30%. Για Αν. Μακεδονία & Θράκη, Ήπειρος, Δυτ. Ελλάδα, 40% και για Στ. Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο, 15%