JEREMIE Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Η πρωτοβουλία ενισχύει μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ. Το συγκεκριμένο προϊόν χρηματοδοτεί τη χορήγηση δανείων με μειωμένο επιτόκιο και μειωμένες εξασφαλίσεις μέσω τραπεζών. O επιχειρηματίας που θα χρηματοδοτηθεί μέσω του προϊόντος θα καταβάλει επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου. Το ποσό επιτοκίου που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% θα καλυφθεί μέσω του ΕΣΠΑ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων διαρκεί από 1/1/2012 έως 30/10/2013 ή έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετάσχουν νεοϊδρυθείσες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ όλων των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας 2008 (ΚΑΔ).

Η πρωτοβουλία JEREMIE ενισχύει μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν μέχρι 50 άτομα προσωπικό και έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ. Το συγκεκριμένο προϊόν χρηματοδοτεί τη χορήγηση δανείων με μειωμένο επιτόκιο και μειωμένες εξασφαλίσεις μέσω των τραπεζών Εθνική και Alpha Bank (και Emporiki Bank). O επιχειρηματίας που θα χρηματοδοτηθεί μέσω του προϊόντος αυτού JEREMIE θα καταβάλει επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου, ποσό που αντιστοιχεί στην ιδιωτική συμμετοχή. Το ποσό επιτοκίου που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% θα καλυφθεί μέσω του ΕΣΠΑ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

ΣΚΟΠΟΣ:

• Χρηματοδότηση για απόκτηση παγίων στοιχείων αλλά και για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού, Επιχειρήσεων & Ελεύθερους Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Πληροφορικής και Επικοινωνιών
• Χρηματοδοτηθούν για την απόκτηση παγίων στοιχείων τα οποία θα αφορούν σε δαπάνες για Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Επιχειρήσεις & Ελεύθερους Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας

Οι επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του προϊόντος αυτού θα καταβάλλουν επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου, ποσό που αντιστοιχεί στην ιδιωτική συμμετοχή που συνεισφέρει η Τράπεζα. Το υπόλοιπο 50% του δανείου παρέχεται ΑΤΟΚΟ από το ΕΣΠΑ 2007-2013 - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Η ενίσχυση ορίζεται ως το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο και ορίζεται από την αξιολόγηση της εταιρίας, τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις και το ποσοστό ίδιας συμμετοχής.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ:

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε οποιοδήποτε στάδιο λειτουργίας (υπό σύσταση, νεοσύστατες ή και υφιστάμενες), κάθε νομικής μορφής (ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ) οι οποίες πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:
• Δραστηριοποιούνται στους οικονομικούς κλάδους Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή σε άλλον κλάδο αλλά επιθυμούν να επενδύσουν σε υποδομές του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
• Είναι και θα παραμείνουν Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, οποιονδήποτε τύπο λειτουργίας και αν ακολουθούν (ανεξάρτητη, συνεργαζόμενη ή συνδεδεμένη επιχείρηση)
• Δεν υπερβαίνουν το όριο των ενισχύσεων που θέτει ο Κανόνας De Minimis, «περί ενισχύσεων ήσσονος σημασίας»
• Έχουν έδρα και λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας

Δεν ανήκουν στις εξαιρέσεις του προγράμματος.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Τα διαθέσιμα κονδύλια ανέρχονται σε € 180.000.000, τα οποία αποτελούνται από Δημόσια Δαπάνη 90 εκατ. ευρώ και Ιδιωτική Συμμετοχή 90 εκατ. ευρώ. Για το εν λόγω προϊόν οι Τράπεζες που έχουν επιλεχθεί (Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα και Emporiki Bank) θα συνεισφέρουν αντίστοιχο με τη δημόσια δαπάνη ποσό (90 εκ. €), ώστε να επιμεριστεί ο κίνδυνος και να μειωθούν οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις και τα επιτόκια για τη χορήγηση των δανείων.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων διαρκεί από 1/1/2012 έως 30/10/2013 ή έως εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

ΑΛΛΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ JEREMIE

Funded Risk Sharing - αφορά σε χορήγηση δανείων (έως 100.000 ευρώ) σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις (υφιστάμενες ή προσφάτως ιδρυθείσες). Για το εν λόγω προϊόν οι επιλεγέντες Ενδιάμεσοι Οργανισμοί (Τράπεζες) θα συνεισφέρουν αντίστοιχο με τη δημόσια δαπάνη ποσό ώστε να επιμεριστεί ο κίνδυνος και να μειωθούν οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για τη χορήγηση των δανείων, ενώ παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο χορήγησης μειωμένου σε σχέση με την αγορά επιτοκίου.

Microfinance - αφορά σε χορήγηση μικροπιστώσεων (έως 25.000 ευρώ) σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (υφιστάμενες ή προσφάτως ιδρυθείσες). Και εδω, για το εν λόγω προϊόν οι επιλεγέντες Ενδιάμεσοι Οργανισμοί (Τράπεζες) θα συνεισφέρουν αντίστοιχο με τη δημόσια δαπάνη ποσό ώστε να επιμεριστεί ο κίνδυνος και να μειωθούν οι απαιτούμενες εξασφαλίσεις για τη χορήγηση των δανείων, ενώ παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο χορήγησης μειωμένου σε σχέση με την αγορά επιτοκίου.

Equity risk capital financing– αφορά σε χορήγηση κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών. Με δεδομένο το κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, πρόκειται να δημιουργηθούν εργαλεία για επένδυση σε πραγματικά start-ups τεχνολογικής καινοτομίας που βρίσκονται ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο όπως και σε early stage εταιρίες. Τα εργαλεία αυτά θα στοχεύουν επίσης στη προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων ακόμα και από το εξωτερικό έτσι ώστε οι νέοι επιστήμονες, το αξιόλογο νέο ανθρώπινο δυναμικό αλλά και οι υπάρχουσες εταιρίες που διαθέτει η χώρα σε αυτό τον τομέα, να μπορέσουν, επιτέλους, να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση για επενδύσεις σε καινοτόμες αγορές.