ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «3Μ ΠΛΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ» και στοιχεία επικοινωνίας τα αναγραφόμενα στην επικεφαλίδα του παρόντος, συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα ως εκτελούσα την επεξεργασία τους για λογαριασμό της ΕΥ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειμένου να σας παρέχει εκπαιδευτικές ή/και συμβουλευτικές υπηρεσίες ή/και για τη συμμετοχή σας στο «Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα 25000 Ανέργων». Νομική βάση για την επεξεργασία είναι η εκπλήρωση καθήκοντος κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας και, για τυχόν συλλεγόμενα δεδομένα υγείας (π.χ. κατηγορία ΑμΕΑ), η διαχείριση κοινωνικών συστημάτων και υπηρεσιών. Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι απαραίτητη για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ή/και για τη συμμετοχή σας στο επιθυμητό πρόγραμμα κατάρτισης στο πλαίσιο της ανωτέρω Πρόσκλησης. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτους, πλην των αρμοδίων κατά περίπτωση δημοσίων αρχών ή υπηρεσιών για τη διαχείριση και πιστοποίηση του οικείου προγράμματος και θα διατηρούνται για πέντε (05) έτη από την ολοκλήρωση της κατάρτισης / συμβουλευτικής ή για όσο χρόνο ορίζει η Πρόσκληση. Έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης ή διαγραφής των δεδομένων σας, περιορισμού της επεξεργασίας τους και φορητότητας όσων τηρούνται με ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( www.dpa.gr ), εφόσον θεωρείτε ότι τα δεδομένα σας έχουν υποβληθεί σε μη νόμιμη επεξεργασία.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ & ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ
Εφόσον σημειώσετε το τετραγωνίδιο που ακολουθεί, συμφωνείτε να επεξεργαστούμε ως υπεύθυνος επεξεργασίας τα στοιχεία επικοινωνίας σας, προκειμένου να λαμβάνετε ενημερωτικό και προωθητικό υλικό για ευκαιρίες απασχόλησης, σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης ή/και συμβουλευτικής και συμφέρουσες δράσεις επιχειρηματικότητας που αναμένονται. Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα διαβιβάζονται σε τρίτους και θα τυγχάνουν επεξεργασίας αποκλειστικά για τον ως άνω σκοπό ενημέρωσής σας. Εφόσον το επιθυμείτε, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαβιβαστούν για τον ίδιο σκοπό ενημέρωσής σας στις εταιρίες του Ομίλου MASTER. Ασφαλώς, δικαιούστε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας οποτεδήποτε και αζημίως. Για κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των δεδομένων σας είμαστε στη διάθεσή σας και μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων στο dpo@master.com.gr.


Θέλω να ενημερώνομαι για ευκαιρίες απασχόλησης, σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης και συμφέρουσες δράσεις επιχειρηματικότητας που αναμένονται (Προσφορές, Ευκαιρίες Καριέρας, Θέσεις Εργασίας, Προγράμματα Εργαζομένων και Ανέργων, Voucher, προγράμματα ΕΣΠΑ - Ενισχύσεις - Επιδοτήσεις, Συμβουλευτική).

Συμφωνώ να διαβιβαστούν τα προσωπικά μου δεδομένα επικοινωνίας στις εταιρίες του Ομίλου MASTER για τους ανωτέρω ενημερωτικούς σκοπούς.