Πρόγραμμα "Επιχειρηματική Ευκαιρία: 40.000 ευρώ σε ανέργους για ίδρυση επιχειρήσεων"


Στόχος του προγράμματος «Επιχειρηματική Ευκαιρία» είναι η στήριξη για την ανάπτυξη υγιούς νεοφυούς, επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται άμεσα με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το πρόγραμμα έχει σαν στόχο:
• τη δημιουργία νέων, καινοτόμων και βιώσιμων επιχειρήσεων και
• την ενίσχυση της απασχόλησης με την πρόσληψη τουλάχιστον ενός ατόμου.

Πρόγραμμα "Επιχειρούμε Δυναμικά" (50% επιχορήγηση για υφιστάμενες επιχειρήσεις συγκεκριμένων κλάδων)


Το πρόγραμμα αφορά υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν στους παρακάτω κλάδους:
• Αγροδιατροφικός Τομέας
• Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
• Περιβαλλοντική Βιομηχανία
• Υγεία
• Παραγωγή - Εξοικονόμηση Ενέργειας
• Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
• Υλικά – Κατασκευές
• Δημιουργικές Βιομηχανίες και Βιομηχανίες Πολιτισμού

Άξονας 4 (Προσέγγιση Leader) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2007 - 2013


Η προσέγγιση LEADER, δίνει τη δυνατότητα σε αγροτικές περιοχές να εφαρμόσουν στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με ολοκληρωμένο και πολυτομεακό χαρακτήρα. Χαρακτηρίζεται ως ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο εφαρμόζεται σε σαφώς προσδιορισμένες αγροτικές περιοχές μικρότερες της περιφέρειας. Αποτελεί τη συνέχεια των επιτυχημένων προγραμμάτων LEADER Ι, ΙΙ και LEADER plus.

Επενδυτικός Νόμος


Ο Επενδυτικός Νόμος στοχεύει στην αύξηση της ρευστότητας, την επιτάχυνση των επενδυτικών διαδικασιών και τη διασφάλιση της διαφάνειας. Παρέχει στους επενδυτές ένα αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο και επιταχύνει τις διαδικασίες έγκρισης επενδυτικών σχεδίων.

Παλαιότερα επιχειρησιακά προγράμματα...