Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Αναφέρεται σε ενίσχυση Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, και υπό σύσταση επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών και έχουν επιλέξιμο Κ.Α.Δ., με σκοπό την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και την απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης προϋπολογισμού κυμαινόμενου 20.000€ έως 300.000€. Το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης εξαρτάται από την Περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης και κυμαίνεται από 40% έως και 60%. Η καταληκτική προθεσμία υποβολής: 10/05/2013 και ώρα 17:00

Το εν λόγω Πρόγραμμα αφορά σε επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που θα πραγματοποιηθούν στις δεκατρείς (13) Διοικητικές Περιφέρειες της χώρας, στους σχετικούς Άξονες των πέντε (5) Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Στόχος του προγράμματος Ενίσχυσης Μικρομεσαίων επιχειρήσεων:

Στόχος της Δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Εξαιρετικά σημαντικό είναι το γεγονός ότι στον παρόντα κύκλο δεν ενισχύονται μόνο οι υφιστάμενες αλλά και οι νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η διατήρηση αλλά και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις για το πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων:

Επιλέξιμες επιχειρήσεις για επιδότηση στο παρόν επιδοτούμενο πρόγραμμα είναι υφιστάμενες, νέες αλλά και υπό σύσταση επιχειρήσεις (start up) οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, του εμπορίου, του τουρισμού και των υπηρεσιών και έχουν επιλέξιμο Κ.Α.Δ. Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με νομική μορφή ατομικής επιχείρησης ή Ο.Ε ή Ε.Ε ή Ε.Π.Ε ή μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε ή Α.Ε και να τηρούν βιβλία Β΄ή Κατηγορίας

Προϋπολογισμός και Δημόσια Χρηματοδότηση προγράμματος Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων:

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου επιχορήγησης κυμαίνεται:
• Από 30.000€ έως 300.000€ για την ενότητα Μεταποίηση.
• Από 20.000€ έως 300.000€ για την ενότητα Τουρισμό.
• Από 20.000€ έως 100.000€ για την ενότητα Εμπόριο.
• Από 20.000€ έως 100.000€ για την ενότητα Υπηρεσίες.
Το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης εξαρτάται από την Περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης και κυμαίνεται από 40% έως και 60% . Το υπόλοιπο ποσοστό αποτελεί ιδιωτική συμμετοχή. Για την κάλυψη του ποσού της ιδιωτικής συμμετοχής ο δυνητικός δικαιούχος μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους ή/και μεσομακροπρόθεσμο επιχειρηματικό δάνειο ειδικού σκοπού.
Ο δικαιούχος έχει το δικαίωμα μετά την έγκριση της επενδυτικής του πρότασης να λάβει προκαταβολή για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, έως 100% της δημόσιας επιχορήγησης με την προσκόμιση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

Επιδοτούμενες Ενέργειες – Δαπάνες προγράμματος Ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων:

Οι ενέργειες που μπορούν να επιδοτηθούν στα πλαίσια της παρούσας Δράσης είναι οι κάτωθι για όλες τις θεματικές ενότητες:
1. Δημιουργία, επέκταση, αναβάθμιση χώρων παραγωγής, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης της επιχείρησης.
2. Διαφοροποίηση – εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση διαδικασιών παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης, λειτουργίας και διοίκησης επιχειρήσεων.
3. Εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας των προϊόντων ή των διαδικασιών.
4. Προστασία περιβάλλοντος, περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις και εξοικονόμηση ενέργειας.
5. Ανάπτυξη καινοτομιών στην παραγωγική διαδικασία.
6. Εισαγωγή τεχνολογιών πληροφορικής
Οι επιλέξιμοι συνδυασμοί ενεργειών και δαπανών ανά θεματική ενότητα περιγράφονται αναλυτικά στην επίσημη προκήρυξη.

Διάρκεια Υλοποίησης Επένδυσης:

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 18 μήνες για την μεταποίηση και τον τουρισμό και τους 12 μήνες για τις άλλες θεματικές ενότητες από την ημερομηνία αποδοχής της σχετικής απόφασης μεταξύ του φορέα διαχείρισης και του δικαιούχου της ενίσχυσης. Υπάρχει η δυνατότητα δίμηνης παράτασης η οποία θα δίνεται ύστερα από αίτημα του δυνητικού δικαιούχου της ενίσχυσης.

Διαδικασία υποβολής:

Η επενδυτική πρόταση θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων ενώ ο φυσικός φάκελος με την πρόταση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν στην αρμόδια υπηρεσία εις διπλούν.
Έναρξη προθεσμίας υποβολής: 25/2/2013
Λήξη προθεσμίας υποβολής: 10/5/2013
Προϋπολογισμός: 20.000€ - 300.000€